Grifftabellen Dudelsackwerkstatt

Uilleann Pipes Chanter in D

Griffweise: Uilleann Pipes Chanter in D

Uilleann Pipes Regulators in D

Griffweise: Uilleann Pipes Regulators in D

Hümmelchen in G

Griffweise: Hümmelchen in G

Hümmelchen in D

Griffweise: Hümmelchen in D

Hümmelchen in C

Griffweise: Hümmelchen in C

G halbgeschlossen

Griffweise: G halbgeschlossen

D halbgeschlossen

Griffweise: D halbgeschlossen

C halbgeschlossen

Griffweise: C halbgeschlossen